Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestelling en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.vps.be, uitgebaat door VPS International NV (hierna VPS genoemd), gevestigd te 1785 Merchtem, Korte Ridderstraat 15, KBO-nr. 0434.827.046.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een aparte privacyverklaring. Het gebruik van de website is daarnaast onderworpen aan een disclaimer.

De consument (particulier natuurlijk persoon) heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Indien de klant beslist af te zien van de aankoop, dienen de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking terug te worden gestuurd binnen de genoemde termijn.

Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal of volledige vernieling van de goederen. De eigendom wordt slechts overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant.

De leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief.

Indien een bestelling niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de klant, behoudt VPS zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten onder deze overeenkomst en de wet. VPS zal de klant schriftelijk of via e-mail verwittigen van de beëindiging van de overeenkomst.

De op de website aangegeven prijzen per goed zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, vallen eveneens ten laste van de klant.

Betaling dient te geschieden bij de bestelling van de goederen of indien anders afgesproken bij de levering van de goederen.

Indien de klant de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, berekend volgens de wettelijke intrestvoet.

Bedragen die 8 werkdagen na het versturen van een ingebrekestelling onbetaald zijn gebleven, worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15%, met een minimum van 75 EUR.

VPS is niet aansprakelijk voor indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans).

Alle klachten moeten door middel van een aangetekend schrijven worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering van de goederen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal de aansprakelijkheid van VPS beperkt zijn tot herstelling of omruiling van de geleverde goederen.

De contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Niets in deze algemene verkoopsvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid uit voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade.

VPS is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het VPS erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om haar verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand;, telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van VPS valt.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van Brussel, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.