Deze disclaimer is van toepassing op de website www.vps.be, uitgebaat door VPS International NV (hierna VPS genoemd). U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze website. Door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

VPS levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren.

VPS spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen.

VPS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winsterving etc.).

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover VPS geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. VPS kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ons.

VPS behoudt zich het recht voor om deze disclaimer steeds te veranderen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de homepage en/of via e-mail en zal de disclaimer in werking treden 30 dagen na de aankondiging. Deze disclaimer werd het laatst gewijzigd op 24/01/2019.

VPS respecteert uw privacy. De gegevens die u op onze website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u de privacyverklaring raadplegen.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Brussel, tenzij de wet een andere Rechtbank dwingend voorschrijft.

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wil overmaken, kunt u ons contacteren via volgende gegevens: 1785 Merchtem, Korte Ridderstraat 25, op

info@vps.be of op telefoonnummer  +32 52 37 11 62.